STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia (§ 36)
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)


Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestozjologicznych i Intensywnej Opieki " , w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto Poznań.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§4

1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem : "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki".

§5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Ilekroć w statucie jest mowa o "pielęgniarce" należy przez to rozumieć również pielęgniarza.

§6

Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały. Oddział może obejmować jedno lub kilka województw. Oddziały posiadają osobowość prawną.

na góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa