STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia (§ 36)
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)


Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

3. Dbanie o wysoką etykę zawodową członków.

4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

l. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych form szerzenia wiedzy fachowej.

2. Wydawanie prac naukowych za pośrednictwem istniejących instytucji wydawniczych

3. Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

4. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w egzaminach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych, w komisjach kwalifikacyjnych, w konkursach na stanowiska kierownicze w danych działach.

5. Udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów edukacji zawodowej w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

6. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami opieki zdrowotnej oraz samorządem pielęgniarek i położnych.

7. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele.

8. Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opiece.

9. Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

10. Współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§10

Członkami Stowarzyszenia są:

1. Członkowie zwyczajni, którymi są pielęgniarki, pielęgniarze i położne zatrudnieni w jednostkach anestezjologii i intensywnej opieki medycznej oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych związani zawodowo z tymi działami medycyny, którzy złożą pisemną deklarację członkowską.
 a) o przyjęciu do PTPAiIO decyduje właściwy zarząd oddziału zwykłą większością głosów po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji

2. Członkowie wspierający, osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym: że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

3. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

4. Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub zagranicą może być członkiem Stowarzyszenia po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§11

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 10 niniejszego Statutu.

2. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

§12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię i przestrzegać zasady etyki zawodowej i deontologii.
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) terminowo opłacać składki członkowskie,

2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
c) prawo uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia, dla przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem,
d) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,
e) członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

3. Członkowie wspierający oraz honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

§13

1. Utrata członkowstwa Stowarzyszenia następuje w razie :
a)  śmierci członka,
b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :
a) nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
d)  na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w niniejszym ustępie lit. a) i b).

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa