STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia (§ 36)
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)


Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)

§14

Władzami Stowarzyszenia są :

  1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§15

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określona, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i podawana do wiadomości Zarządów Oddziałów. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§16

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.

2. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.


Walne Zebranie Członków

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia żądania

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania
g) powołanie Zakładu Stowarzyszenia
h) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia
i) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

10. W razie braku quorum określonego w § 16 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.


Zarząd

§18

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 10 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.

4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

5. Zarząd Główny może odwołać członka zarządu z pełnionej funkcji na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,
e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,
i) powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia
j) zatrudnia dyrektora Zakładu w razie powołania przez Walne Zebranie Członków,
k) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

7. Zarząd powołuje Oddziały i określa ich nazwę i obszar działania.

8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

9. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

10. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia - przewodniczący może podejmować stosowne decyzje.

11. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.


Komisja Rewizyjna

§19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności statutowej PTPAiIO.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, z szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) kontrola opłacania składek przez członków Towarzystwa
c) kontrola działalności statutowej Towarzystwa przeprowadzan co najmniej raz w roku
d) komisja rewizyjna PTPAiIO nadzoruje i kontroluje komisje rewizyjne oddziałów
e) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
f) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może piastować mandatu członka Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


Sąd Koleżeński

§20

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
a) rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia,
b) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:
a) udzielić upomnienia,
b) udzielić nagany,
c) zawiesić w prawach członka,
d) wnieść do Zarządu o skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

5. Sąd Koleżeński zbiera się i obraduje w pełnym składzie - wydając swe orzeczenie nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku lub skargi.

6. W sprawach zawiłych lub ze względu na szczególne okoliczności orzeczenie może być wydane w terminie późniejszym - nie później jednak niż trzech miesięcy od złożenia wniosku lub skargi.

7. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego musi zawierać sentencję oraz pisemne uzasadnienie - w którym podane są motywy rozstrzygnięcia.

8. Orzeczenia doręcza się stronom sprawy rozpoznanej przez Sąd Koleżeński.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłe na skutek odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa