STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia (§ 36)
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)


Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)

§21

Zarząd Główny Stowarzyszenia z inicjatywy co najmniej 10 osób spełniających warunki określone w paragrafie 10 powołuje powołuje Oddział ustala jego nazwę i obszar działania. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są :

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
  2. Zarząd Oddziału.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§22

Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lala, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału 1 raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź na żądanie co najmniej 1/4 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Walne Zebranie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy :

a) Ustalanie głównych kierunków działania Oddziału.
b) Wybór Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
c) Uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
e) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
f) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

§26

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący i są one protokołowane.

§27

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 10 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§28

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :

a) Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
b) Uchwalanie rocznych planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
c) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
d) Powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych.
e) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
f) Podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Oddziału.
g) Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału.
h) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
i) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nic należących do kompetencji Walnego zebrania Członków.

§29

Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, których to komisja wybiera ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

§30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :

a) Kontrola działalności Oddziału co najmniej raz. na rok.
b) Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału.
c) Składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swej działalności
d) Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§31

Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zaprzestanie w nich działalności więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków spośród nie wybranych, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§32

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§33

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa