STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia (§ 36)
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)


Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)

§37

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie :
a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

5. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

6. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

7. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

8. Jeżeli majątek Stowarzyszenia nic wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli Stowarzyszenia, likwidator zgłasza wniosek o ogłuszenie upadłości Stowarzyszenia.

9. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa upadłościowego.

Postanowienia końcowe

§38

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§39

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.

Wsteczna górę

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa