STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)

§ 7

Celem i zadaniem Towarzystwa jest:

 1. Działalność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 2. Współdziałanie w ustalaniu kierunku rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 3. Działalność na rzecz podnoszenia jakości opieki na pacjentem znieczulanym i w stanie zagrożenia życia (lub wymagającym intensywnej terapii) oraz osobami znaczącymi dla pacjenta.

 4. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

 5. Ustalanie oraz współdziałanie w ustalaniu standardów zawodowych oraz standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 6. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej wśród pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

 7. Integrowanie środowiska pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

 8. Reprezentowanie interesów zawodowych pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki w celu podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej i ochrony godności zawodowej.

 9. Zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

 10. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

 11. Zachowywanie standardów, poziomu i nowoczesności w zakresie świadczonych usług odnoszących się do pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalności pokrewnych.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej;

 2. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych form edukacji zawodowej.

 3. Udział w różnych formach edukacji zawodowej, w tym w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach, oraz innych spotkaniach naukowo – dydaktycznych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalnościach pokrewnych.

 4. Powoływanie i odwoływanie grup roboczych, składających się z ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki do zadań związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa.

 5. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Towarzystwa.

 6. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach kształcenia przed-dyplomowego i podyplomowego pielęgniarek w sprawach dotyczących nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 7. Uczestnictwo przedstawicieli Towarzystwa w egzaminach kończących różne formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz w komisjach kwalifikacyjnych, konkursowych na stanowiska kierownicze w tym obszarze.

 8. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele.

 9. Współpracę z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i ich rodziny w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

 10. Współpracę z innymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych, w tym w szczególności z parlamentem, administracja publiczną, zespołem konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, mediami i innymi podmiotami i organizacjami.

 11. Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece.

 12. Działania zmierzające do promowania zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez udział w imprezach, organizowanych akcjach.

 13. Promowanie i podejmowanie działań związanych z kulturą, w tym kulturą fizyczną i sportem, mającymi wpływ na integrację zawodową i społeczną personelu i pacjentów.

§ 9

 1. W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, która obejmuje:

  1. wydawanie książek (58.11.Z),

  2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

  3. pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z),

  4. działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),

  5. działalność portali internetowych (63.12.Z),

  6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),

  7. dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

  8. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

  9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

  10. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

  11. pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

  12. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

  13. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

  14. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

  15. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),

  16. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),

  17. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

  18. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

  19. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)

  20. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa