STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)

§ 10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

 3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych;

  2. członków wspierających;

  3. członków honorowych.

 4. Członkiem zwyczajnym może być: pielęgniarka i pielęgniarz ansestezjologiczny i intensywnej opieki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, którzy są związani zawodowo z tymi działami medycyny, oraz złożą pisemną deklarację członkowską.

 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

 7. Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub zagranicą może być członkiem Towarzystwa po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

 8. Przynależność do Towarzystwa nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Zarząd Główny Towarzystwa uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji skierowanej do Zarządu Głównego Towarzystwa oraz po spełnieniu warunków opisanych w § 10 niniejszego Statutu.

 2. Deklaracja członkowstwa w Towarzystwie o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz w § 10 niniejszego Statutu może zostać złożona także poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznej wersji deklaracji zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są:

  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Towarzystwa,

  2. dbać o jego dobre imię i przestrzegać zasady etyki zawodowej i deontologii,

  3. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,

  4. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

  5. regularnego i terminowego tj. nie później niż do 31 marca każdego roku, opłacania składek członkowskich.

 2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

  1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz

  2. korzystania z określonych przez organizatora, preferencyjnych zasad uczestnictwa w zjazdach, kongresach i innych działaniach organizowanych przez Towarzystwo,

  3. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,

  4. uzyskania rekomendacji Towarzystwa, dla przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem,

  5. korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach określonych w statucie,

  6. członkowi skreślonemu lub wykluczonemu z Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania,

  7. noszenia odznaki Towarzystwa.

 3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa,

 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

 5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

 6. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek informowania Zarządu Głównego Towarzystwa o zaistniałych zmianach: swojego statusu prawnego, danych kontaktowych.

 7. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

  2. śmierci członka,

  3. skreślenia z listy członków za zaleganie ze składkami przez okres jednego roku – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

  4. skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów władz Stowarzyszenia a także z uwagi na działania podejmowane na szkodę Towarzystwa – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

  5. utraty praw obywatelskich przez członka Towarzystwa na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

  2. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów władz Stowarzyszenia a także z uwagi na działania podejmowane na szkodę Towarzystwa – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

  4. skreślenie z listy członków na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań wymienionych w § 12 pkt. 4 statutu.

 3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

  2. śmierci członka honorowego,

  3. skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów władz Towarzystwa a także z uwagi na działania podejmowane na szkodę Towarzystwa – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

 4. Wykluczenie lub skreślenie z listy członków, członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego z przyczyn, o których mowa w pkt 1 lit. c) i d) w pkt 2 lit. c) i d) oraz w pkt 3 lit. c) niniejszego paragrafu następuje na umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa i na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa.

§14

 1. Od uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa jest ostateczna.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa