STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)

§ 15

 1. Organami Towarzystwa są:

  1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

  2. Zarząd Główny Towarzystwa,

  3. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa,

  4. Sąd Koleżeński Towarzystwa. 

 2. Kadencja wszystkich organów Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz Towarzystwa powinno nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od daty ich wyboru.

 4. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów władz działają organy ustępujące.

§ 16

 1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków Towarzystwa zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa.
 2. Zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji reguluje Regulamin Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Delegatów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 17

 1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania /quorum/.

§ 18

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa uprawnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa na zasadach określonych w statucie oraz osoby zaproszone.

 2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa co najmniej raz na 4 lata.

 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w szczególności należy:

  1. uchwalanie statutu i zmian w statucie Towarzystwa,

  2. ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,

  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,

  4. wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego Towarzystwa, członków Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego,

  5. odwołanie władz Towarzystwa,

  6. udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

  7. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Główny Towarzystwa,

  9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji lub spółek,

  10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

 4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uczestnicy powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 5. W razie braku quorum określonego w § 17 niniejszego statutu Zarząd Główny Towarzystwa zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w tym samym dniu, po upływie 30 minut, z tym, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane w tym terminie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności honorowego członka Towarzystwa podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 7. Członkom wybranym do władz Towarzystwa nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

  3. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia żądania.

 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 12. Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

§ 19

Zarząd Główny Towarzystwa

 1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z Prezesa i 6 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje wyboru spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.

 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może włączyć do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.

 4. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

  1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa,

  2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,

   • kandydatów na członków honorowych
   • projektów zmian w statucie
   • sprawozdania z działalności w kadencji
  3. opracowywanie planów i programów działalności,

  4. prowadzenie działalności zgodnej z celami Towarzystwa,

  5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,

  6. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków honorowych i wspierających,

  7. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa,

  8. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

  9. uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań,

  10. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami

  11. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

  12. pobieranie składek członkowskich zgodnie z §34 niniejszego statutu,

  13. podejmowanie uchwał o utworzeniu/rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa,

  14. akceptacja projektu regulaminu określającego szczegółową organizację Oddziału i sposób jego działania przedstawionego przez Zarząd Oddziału.

  15. podejmowanie decyzji o posiadaniu osobowości prawnej przez Oddział Towarzystwa,

  16. prowadzenie ewidencji składek członkowskich,

  17. powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów, takich jak komisje, zespoły do realizacji celów Towarzystwa,

  18. w razie potrzeby wyznaczanie przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w innych organizacjach, administracji rządowej lub samorządowej lub innych podmiotach

  19. składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,

  20. składanie sprawozdania z działalności okresowej i kadencyjnej.

 6. Zarząd może podejmować zobowiązania do wysokości posiadanego przez Towarzystwo majątku.

 7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes i są one protokołowane.

 8. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezesa, Przewodniczący Oddziałów terenowych Towarzystwa, Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Członkowie Sądu Koleżeńskiego oraz innych organów powołanych przez Zarząd.

 9. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa:

  1. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. W razie potrzeby Prezes może ustanowić pełnomocnika działającego w jego imieniu,

  2. organizuje i kieruje pracami Zarządu Głównego,

  3. zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonania obowiązków przez członków Zarządu Głównego,

  4. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych przez Towarzystwo na szczeblu Zarządu Głównego,

  5. zaprasza na posiedzenia Zarządu Głównego osoby uznane za pożądane dla Towarzystwa,

  6. podpisuje dokumenty w sprawach bieżących Towarzystwa,

  7. prowadzi Walne Zebrania Członków Towarzystwa do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

 10. W przypadku nieobecności bądź niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, jego kompetencje przejmuje Wiceprezes.

 11. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Towarzystwa, Prezes może podejmować samodzielne decyzje.

 12. Sekretarz Towarzystwa:

  1. prowadzi archiwum i spis członków Towarzystwa,

  2. dba o prawidłowość przebiegu posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa, w tym zwłaszcza głosowań i archiwizację ich wyników,

  3. sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa,

  4. odpowiada za kontakty z Oddziałami Towarzystwa.

 13. Skarbnik Towarzystwa:

  1. dysponuje środkami pieniężnymi Towarzystwa, zgodnie z dyspozycją Zarządu Głównego i przyjętą Polityką Rachunkowości,

  2. jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru składek członkowskich.

§ 20

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności statutowej Towarzystwa.

 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, przewodniczącego, zastępcę i sekretarza na pierwszym posiedzeniu komisji.

 3. W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z Towarzystwa, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Głównej Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Głównej Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa, według kolejności uzyskanych głosów.

 4. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  1. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, przedstawienie raz w roku Zarządowi Głównemu Towarzystwa pisemnego sprawozdania z kontroli działalności Towarzystwa wraz z wnioskami,

  2. nadzorowanie prac Komisji rewizyjnych Oddziałów terenowych,

  3. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,

  4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 6. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może piastować mandatu członka Zarządu Głównego Towarzystwa.

 7. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W takim przypadku mandat wygasa w trybie natychmiastowym, z dniem uprawomocnienia się wyroku.

§ 21

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Towarzystwa wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa przez okres kadencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 4. W przypadku, gdy liczba członków, o których mowa w pkt 1, ulegnie w czasie kadencji zmniejszeniu, Sąd Koleżeński działa w zmniejszonym liczbowo składzie do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

  1. rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Towarzystwa,

  2. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Towarzystwa,

 6. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:

  1. udzielić upomnienia,

  2. udzielić nagany,

  3. zawiesić w prawach członka,

  4. wnieść do Zarządu Głównego Towarzystwa wniosek o skreślenie z listy członków lub wykluczenie z Towarzystwa,

 7. Sąd Koleżeński zbiera się i obraduje w pełnym składzie - wydając swe orzeczenie nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku lub skargi.

 8. W sprawach zawiłych lub ze względu na szczególne okoliczności orzeczenie może być wydane w terminie późniejszym - nie później jednak niż trzech miesięcy od złożenia wniosku lub skargi.

 9. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego musi zawierać sentencję oraz pisemne uzasadnienie, w którym podane są motywy rozstrzygnięcia.

 10. Orzeczenia doręcza się stronom sprawy rozpoznanej przez Sąd Koleżeński.

 11. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem do Zarządu Głównego Towarzystwa, działającego jako Sąd Koleżeński II Instancji.

 12. Uchwały Zarządu Głównego, działającego jako Sąd Koleżeński II Instancji zapadłe na skutek odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa