STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)

§22

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu, mogą być tworzone Oddziały Terenowe Towarzystwa.

 2. O utworzeniu Oddziału Towarzystwa, jego zasięgu terytorialnym i siedzibie decyduje uchwałą Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie wniosku, co najmniej 7 członków Towarzystwa, które złożyły pisemne deklaracje przynależności do Towarzystwa.

 3. Oddział zapewnia samofinansowanie swojej działalności.

 4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

  1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział Towarzystwa lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

  2. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 5. Zasady współdziałania poszczególnych Oddziałów oraz współfinansowania działalności Towarzystwa określa Zarząd Główny Towarzystwa w drodze uchwały.

 

§23

 1. Organami Oddziałów Terenowych Towarzystwa są:

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

  2. Zarząd Oddziału,

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§24

Walne Zebranie Członków Oddziału

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

  1. uchwalanie programu działania Oddziału;

  2. ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Oddziału;

  3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Oddziału i pozostałych członków władz Oddziału;

  4. rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub nieudzielanie, absolutorium ustępującym władzom Oddziału;

  5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Towarzystwa lub jego władze;

  6. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady;

  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

  8. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Oddziału.

 4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Towarzystwa należący do danego Oddziału;

  2. z głosem doradczym – członkowie honorowi Towarzystwa, członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

 5. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 6. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Towarzystwa co najmniej raz na 4 lata.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

  1. z własnej inicjatywy;

  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa należących do danego Oddziału.

 8. W przypadkach określonych w § 23 ust. 7 pkt b i c, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno być zwołane nie później niż 45 dni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi Oddziału.

 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.§25

Zarząd Oddziału

 1. Zarząd Oddziału składa się z od 4 do 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Skarbnika.

 2. Członkowie Zarządu Oddziału są wybierani na wspólną, 4 letnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Oddziału w sądzie i poza sądem uprawnionych jest: w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł dwóch Członków Zarządu Oddziału działających łącznie w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza lub Skarbnika, a w pozostałych przypadkach każdy Członek Zarządu Oddziału działający samodzielnie.

 5. Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną może zaciągać zobowiązania do wysokości posiadanego przez Oddział majątku.

 6. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Oddziału oraz pełnić swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Oddziału oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

 7. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału.

  2. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

  3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem Oddziału,

  4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału Towarzystwa,

  5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

  6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej członków Oddziału w tym przekazywanie Zarządowi Głównemu Towarzystwa aktualnych list członkowskich;

  7. prowadzenie dokumentacji pracy Oddziału i Zarządu.

  8. przygotowanie projektu regulaminu określającego szczegółową organizację Oddziału i sposób jego działania i przedstawienie go do akceptacji Zarządowi Głównemu Towarzystwa wyrażonego w formie uchwały.

§26

Komisja rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do sprawowania kontroli działalności Oddziału.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego jego Zastępcy i Sekretarza.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału są wybierani na wspólną, 4 letnią kadencję.

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz statutowych;

  2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

  3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;

  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

  5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż raz w roku.

  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 

§27

Osobowość prawna Oddziału

 1. Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną. Decyzje o posiadaniu osobowości prawnej przez Oddział Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa w drodze pisemnej uchwały na wniosek zainteresowanego Oddziału Towarzystwa.

 2. Oddział chcący uzyskać osobowość prawną musi posiadać ponad 10 członków zwyczajnych.

 3. Wniosek o wpis oraz wykreślenie Oddziału Towarzystwa z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny Towarzystwa. Oddział Towarzystwa uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 4. Oddziały posiadające osobowość prawną ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

 5. Majątkiem Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału Towarzystwa.

 6. Oddział mający osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową oraz środkami trwałymi, mieniem ruchomym i materiałami w oparciu o następujące zasady gospodarowania:

  1. poszanowanie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości,

  2. środki pieniężne przechowuje się na koncie Towarzystwa.

  3. cały dochód Oddziału posiadającego osobowość prawną przeznacza się na działalność statutową.

 7. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Oddziału posiadającego osobowość prawną, w tym w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagany jest podpis prezesa Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną.

 8. W umowach między Oddziałem mającym osobowość prawną a członkiem zarządu Oddziału mającego osobowość prawną oraz w sporach z nim Oddział mający osobowość prawną reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału mającego osobowość prawną wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału

 

§28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału mającego osobowość prawną większością dwóch trzecich ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania lub Zarząd Główny Towarzystwa.

 2. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną traci ono osobowość prawną, a Towarzystwa wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Oddziału Towarzystwa.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną, Walne Zebranie Członków Oddziału mającego osobowość prawną lub Zarząd Główny Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Oddziału mającego osobowość prawną.

 4. W uchwale o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Oddziału mającego osobowość prawną pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną, Likwidatorami są członkowie Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną.

 5. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Oddziału mającego osobowość prawną w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Oddziału posiadającego osobowość prawną przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

 6. Likwidatorzy Oddziału mającego osobowość prawną powinni:

  1. zawiadomić Zarząd Oddziału oraz Zarząd Główny Towarzystwa o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca zamieszkania,

  2. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca zamieszkania,

  3. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Oddziału mającego osobowość prawną z Krajowego Rejestru Sądowego.§29

 1. W przypadku, gdy działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Towarzystwa, Zarząd Główny Towarzystwa może podjąć uchwałę o powołaniu w takim Oddziale zarządu komisarycznego.

 2. Zarząd komisaryczny w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż do zakończenia kadencji władz danego Oddziału.

 3. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu wskazuje sposób reprezentacji Oddziału przez ten zarząd

 4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.

 5. Zarząd Główny Towarzystwa składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę Oddziału. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony Zarząd Główny składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

§30

 1. W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa