STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)

§ 32

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są w szczególności:
  1. składki członkowskie,

  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,

  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

  4. darowizny zapisy i spadki

  5. wpływy z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,

  6. dochody z ofiarności publicznej, z sponsoringu.

 2. Składka członkowska, jest obowiązkowa dla wszystkich członków Towarzystwa, za wyjątkiem członków honorowych oraz członków zwolnionych od płacenia składek przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

 5. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 6. Zabrania się wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

 7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa