STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)

§ 33

 1. Likwidacja Towarzystwa następuje w razie:

  1. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

  2. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Towarzystwa.

 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o rozwiązaniu Towarzystwa może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

 3. Majątek z likwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Towarzystwa a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.

 4. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu Głównego lub osoba wyznaczona przez Sąd.

 5. W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są członkowie jego Zarządu Głównego, jeżeli statut lub w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa nie stanowi inaczej.

 6. W razie rozwiązania Towarzystwa przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora

 7. Koszty likwidacji Towarzystwa, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Towarzystwa.

 8. Jeżeli majątek Towarzystwa nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli Towarzystwa, likwidator zgłasza wniosek o ogłuszenie upadłości Towarzystwa.

 9. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Towarzystwa nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa