Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

Sprawozdania ze spotkań


Sprawozdanie z 38. zebrania delegatów EfCCNa, Belfast, Północna Irlandia, 18 lutego 2017 r.

Sprawozdanie z 37. zebrania delegatów EfCCNa, Lubljana, Słowenia, 8-9 października 2016 r.

Sprawozdanie z 36. zebrania delegatów EfCCNa, Paryż, Francja 19-20 marca 2016 r.


Sprawozdanie z zebrania delegatów EfCCNa, Walencja 28 stycznia 2015 r.
Valencia Congress Center, Hiszpania

W zebraniu uczestniczyli delegaci z: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Israela, Holandii, Norwegii, Polski, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Cypru, Włoch, Chorwacji.
W charakterze obserwatora w zebraniu uczestniczyła dr Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, członek Komitetu Naukowego VI Kongresu EfCCNa w Walencji.
Zebranie otworzyła i prowadziła Bronagh Blackwood - Prezydent EfCCNa. Zebranie posiadało wymagane quorum. Plan zebrania, został przyjęty przez delegatów w głosowaniu jawnym. Nie zgłoszono również uwag do protokołu zebrania delegatów w Warszawie. Został on przyjęty w drodze głosowania.
Aktywnością „na przełamanie lodów” była zabawa w głuchy telefon, jak można się domyśleć, dosyć skomplikowana fraza w języku angielskim, wyszeptana przez Bronagh w ucho delegata siedzącego obok, już po kilku chwilach zmieniła się w zwrot niemający nic wspólnego z pierwotną wersją. Po raz kolejny okazało się, że komunikacja międzyludzka nie jest sprawą prostą, a to, co się słyszy, nie musi być zgodne z tym, co ktoś mówi.

Przebieg zebrania:

 1. Dyskusja nad nową strategią EfCCNa na lata 2015- 2020. Kontynuacja prac podjętych na zebraniu w Warszawie. Zaproponowano projekty zadań, które mogą zapewnić realizację nowej strategii EfCCNa:
  • Tłumaczenie dotychczasowych i przyszłych prac EfCCNa na języki obce
  • Rekrutacja nowych towarzystw pielęgniarek intensywnej opieki
  • Przygotowanie Kongresu EfCCNa w 2017 roku
  • Uwzględnienie perspektywy pacjenta w programie kolejnych Kongresów
  • Uwzględnienie perspektywy pacjenta na stronach internetowych, grupy wsparcia dla pacjentów
  • Powołanie przedstawiciela ds. politycznych
  • Powołanie przedstawiciela ds. kontaktów z przedsiębiorcami
  • Ustosunkowanie się do co najmniej 1 Dyrektywy Europejskiej do 2017 r.
  W celu zidentyfikowania najważniejszych zadań EfCCNa na najbliższe lata zastosowano dwuetapową metodę Delficką. Po analizie wyników ustalono, ze projektami priorytetowymi EfCCNa będą:
  • Kongres EfCCNa w 2017 roku
  • Rekrutacja nowych towarzystw pielęgniarek intensywnej opieki
  • Powołanie przedstawiciela ds. politycznych/UE (ustosunkowanie się do co najmniej 1 Dyrektywy Europejskiej do 2017 r.)
  • Powołanie przedstawiciela ds. kontaktów z przedsiębiorcami
  • Standardy praktyki pielęgniarek intensywnej opieki
 2. Wybory do Zarządu EfCCNa prowadził Drago Satosek
  Wybory dotyczyły stanowiska vice przewodniczącego oraz sekretarza EfCCNa. Na stanowisko vice przewodniczącego jedynym zgłoszonym kandydatem była Anne Koko, dotychczasowa vice-przewodnicząca, natomiast na stanowisko sekretarza EfCCNa zgłoszono dwóch kandydatów: David Waters dotychczasowy sekretarz i Collete Ram, przedstawicielka z Holandii. W głosowaniu tajnym uprawnienie delegaci wybrali: Anne Koko na vice przewodniczą EfCCNa i Collete Ram na stanowisko sekretarza EfCCNa.
 3. Kolejne zebranie delegatów EfCCNa odbędzie się w dniach 5-6 września 2015 roku w Krems, Austria.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z Kongresem EfCCNa i zadań poszczególnych delegatów.
 5. Zwiedzanie Centrum Kongresowego.

Sprawozdanie sporządziła
Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Przedstawiciel PTPAiIO do EfCCNa
Sprawozdanie z 33. zebrania delegatów EfCCNa, Warszawa 20-21 września 2014 r.
Gromada Centrum Hotel, Warszawa

Po raz pierwszy w historii EfCCNa zebranie Zarządu Głównego i Zjazd delegatów EfCCNa odbyło się w Polsce. W zebraniu uczestniczyli delegaci z: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Israela, Holandii, Norwegii, Polski, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.
W charakterze obserwatorów w zebraniu uczestniczyli Anna Zdun – vice przewodnicząca PTPAiIO oraz Małgorzata Jadczak członek PTPAiIO oddział mazowiecki.
Zebranie otworzyła i prowadziła Bronagh Blackwood - Prezydent EfCCNa. Poinformowała ona uczestników o tym, że zebranie ma wymagane quorum. Następnie przedstawiła plan dwudniowego zebrania, który został przyjęty przez delegatów w głosowaniu jawnym. Uczestników zebrania w imieniu własnym i Zarządu Głównego PTPAiIO powitała Aleksandra Gutysz-Wojnicka, uczestnikom przekazano praktyczne informacje dotyczące pobytu w Warszawie oraz podkreślono wkład i zaangażowanie PTPAiIO w organizację zebrania i jego program socjalny. Zebranie rozpoczęto krótką zabawą „na przełamanie lodów”, w ramach której w dwuosobowych, międzynarodowych zespołach rozwiązywano test wiedzy o życiu Florencji Nightingale. Okazało się, że nasza wiedza nie jest na najwyższym poziomie, a życie Florencji może ciągłe zaskakiwać.

Przebieg zebrania:

 1. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu i zjazdu delegatów EfCCNa w Reykjaviku.
 2. Prezydent EfCCNa Bronagh Blackwood przedstawiła raport dotyczący ostatnich aktywności EfCCNa.
  • Irlandzkie Towarzystwo Pielęgniarek Intensywnej Opieki podjęło prace zmierzające do przyłączenia się do EfCCNa.
  • Kompetencje EfCCNa dla europejskich pielęgniarek intensywnej opieki tłumaczone były na język polski i opublikowane zostaną w czasopiśmie Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece.
  • Towarzystwo pielęgniarek intensywnej opieki na Malcie zorganizowało swoją 1. Konferencję, na której wystąpiła Bronagh Blackwood Prezydent EfCCNa.
  • W czerwcu 2014 r. Bronagh Blackwood wystąpiła na Kongresie SEIUC w Madrycie, gdzie promowała VI Kongres EfCCNa w Walencji.
  • Chorwackie Towarzystwo Pielęgniarek Intensywnej Opieki zaprosiło delegata EfCCNa z Niemiec Andreas Schaefer do wygłoszenia prezentacji na ich Konferencji.
 3. Eva Barkestad przedstawiła wyniki badań dotyczących oceny rozpoznawalności EfCCNa jako organizacji na poziomie poszczególnych państw i ogólnie Europy. W skali od 0 do 10 rozpoznawalność EfCCNa została oceniona średnio na 5 punktów na poziomie Europy i średnio 6 punktów w poszczególnych krajach.
 4. Bronagh Blackwood przedstawiła projekt nowej strategii EfCCNa na lata 2015-2020, przygotowany przez Zarząd EfCCNa. Delegaci EfCCNa zostali podzieleni na małe grupy, w których analizowali poszczególne punkty strategii i proponowali projekty, które zapewnią realizację celów strategii. Zarząd EfCCNa zapoznał się z pracami poszczególnych grup i zobowiązał się do przygotowania zmodyfikowanej wersji strategii EfCCNa.
 5. Zidentyfikowano dwie nowe pozycje/role w strukturze EfCCNa, które powinny być obsadzone: przedstawiciel ds. kontaktów z firmami, przedsiębiorstwami oraz przedstawiciel ds. kontaktów z UE/politykami. Nikt z obecnych delegatów EfCCNa nie wykazał zainteresowania podjęciem się tych zadań.

Niedziela 21 września 2014 r.

 1. David Waters, przedstawiciel z Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie kwestionariuszowe zmierzające do zgromadzenia podstawowych informacji na temat pracy pielęgniarek intensywnej opieki w krajach członkowskich. Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie internetowej EfCCNa.
 2. Drago Satosek, skarbnik EfCCNa przedstawił sytuację finansową EfCCNa i uzasadnił potrzebę podwyższenia składki członkowskiej do EfCCNa. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Za podwyższeniem rocznej składki członkowskiej do wartości 1,5 Euro za członka, głosowało 15 delegatów, za podwyższeniem składki do 2 Euro za członka głosowało 0 delegatów. W wyniku głosowania przyjęto, od roku 2015, składkę do EfCCNa w wysokości 1,5 Euro za członka towarzystwa krajowego.
 3. Drago Satosek, skarbnik EfCCNa zaproponował zmianę procedury płatności składki członkowskiej. W wyniku głosowania termin płatności przesunięto z 31 stycznia każdego roku na 31 marca każdego roku.
 4. Na kolejnym zebraniu EfCCNa w Walencji, Hiszpania odbędą się wybory vice-przewodniczącego i sekretarza EfCCNa. Procedury wyborcze koordynować będzie Drago Satosek.
 5. Ruth Kleinpell Prezydent WFCCN Światowego Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki, spotkała się z Zarządem i delegatami EfCCNa w Warszawie. Przedstawiła ona szanse i możliwości współpracy krajów należących do EfCCNa z WFCCN. Podkreśliła, że członkostwo w WFCCN jest bezpłatne oraz, że wskazane jest, aby wszystkie kraje należące do EfCCNa należały też do WFCCN.

Sprawozdanie sporządziła
Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Przedstawiciel PTPAiIO do EfCCNa
Sprawozdanie z 32. zebrania delegatów EfCCNa, Reykjavik, Islandia 10-11 maja 2014 r.

Zebranie odbyło się w Landspitali University Hospital w Reykjaviku. Uczestniczyło w nim 23 delegatów, delegat z Niemiec nie dotarł z powodu strajku pilotów islandzkich linii lotniczych Icelandair, a Collete z Holandii dotarła dopiero w niedzielę. Dlatego też wybory nowego Zarządu EfCCNa odbyły się w niedzielę. W wyniku tajnego głosowania delegatów nowym Prezydentem EfCCNa została Bronagh Blackwood z Wielkiej Brytanii, skarbnikiem Drago Satosek ze Słowenii, a członkiem Zarządu Eva Barkestad ze Szwecji (na II kadencję). Delegaci przychylili się do wniosku nowego Zarządu EfCCNa, aby tymczasowo powołać na stanowisko vice-Prezydenta EfCCNa Annę Kokko z Finlandii. Anna pełniła dotychczas funkcję skarbnika, a w związku z przygotowaniami do VI Kongresu EfCCNa w Walencji jej wiedza i doświadczenie w zakresie finansów EfCCNa maga okazać się nieocenione. Wybory vice-Prezydenta i sekretarza EfCCNa zgodnie ze statutem organizacji odbędą się na jesiennym zebraniu Zarządu i delegatów w 2015 roku.

Nowy Zarząd EfCCNa


Prezydent: Bronagh Blackwood, Wielka Brytania

Vice-Prezydent (tymczasowo): Anne Kokko, Finlandia

Skarbnik: Drago Satosek, Słowenia

Członek Zarządu: Eva Barkestad, Szwecja (II kadencja)

Sekretarz: David Waters, Wielka Brytania

W trakcie zebranie delegaci pracowali w trzech zespołach:

 1. Zespół ds. Kongresu EfCCNa
 2. Zespół ds. programu naukowego Kongresu EfCCNa
 3. Zespół ds. wykazu kompetencji EfCCNa dla pielęgniarek intensywnej opieki.
Zespół ds. Kongresu przedstawił informacje dotyczące ustaleń organizacyjnych. Organizatorzy przewidują udział około 400 uczestników. W czasie Kongresu zaplanowano dwie sesje w języku hiszpańskim. Najistotniejszą kwestią było i nadal jest pozyskanie sponsorów. Delegaci, a poprzez nich także krajowe towarzystwa pielęgniarek intensywnej opieki zostali zobowiązani do informowania potencjalnych sponsorów o VI Kongresie EfCCNa w Walencji, przekazywania linku do strony Kongresu EfCCNa http://www.efccna.org/congress/sponsoring/sponsor-opportunities i ewentualne przesyłanie danych zainteresowanych sponsorów do Biura Kongresu. Oficjalne rozmowy z potencjalnymi sponsorami prowadzić będzie organizator Kongresu.

Pozostałe informacje dotyczące Kongresu, po akceptacji Zarządu EfCCNa, zamieszczone będą na stronie http://www.efccna.org/congress, (strona ruszyła 15 maja 2014 roku)

Zespół ds. programu naukowego Kongresu przedstawił ramowe zagadnienia tematyczne, które będą omawiane w czasie Kongresu. Zwrócono szczególną uwagę na aktywizujące formy dzielenia się wynikami badań naukowych, wiedzą i doświadczeniami takie jak: warsztaty tematyczne i sympozja. Sympozjum to rodzaj dyskusji skupionej wokół wybranego problemu interdyscyplinarnego, w czasie której rozwiązanie przedstawiane jest z punktu widzenia różnych specjalności, profesji, grup odbiorców (pielęgniarka, lekarz, psycholog, fizjoterapeuta, rodzina itp.). Ramowy zakres merytoryczny Kongresu przedstawiony dostępny jest na stronie http://www.efccna.org/congress
Zespół poinformował również o otwarciu II edycji grantu EfCCNa na projekty badań naukowych priorytetowych dla pielęgniarstwa w intensywnej opiece. Termin składania wniosków o przyznanie grantu na rok 2015 to 1 września 2014 r.

Zespół ds. wdrożenia opracowanego przez EfCCNa wykazu kompetencji pielęgniarek intensywnej opieki przygotował projekt badania oceniającego przydatność wykazu w poszczególnych krajach europejskich. Polska będzie brała udział w badaniu pilotażowym. Dzięki współpracy z mgr Dorotą Ozgą z Uniwersytetu Rzeszowskiego przetłumaczono i przygotowano polską wersję wykazu kompetencji. Wersja ta po zaakceptowaniu przez Zarząd EfCCNa zostanie pilotażowo poddana ocenie w kilku wybranych oddziałach w Polsce, kolejnym etapem pracy będzie określenie, w jakim zakresie wykaz kompetencji będzie mógł być wykorzystany w naszym kraju. Polska wersja wykazu kompetencji EfCCNa po zatwierdzeniu przez Zarząd EfCCNa będzie opublikowana i dostępna online na stronie PTPAiIO.

Heike Strunk, delegat z Niemiec, reprezentująca EfCCNa w ESNO (Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek Specjalistek) poinformowała delegatów o pracach prowadzonych przez ESNO na poziomie Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia europejskiej karty kwalifikacji/kompetencji zawodowych, umożliwiającej rozpoznawanie kwalifikacji pielęgniarek specjalistek na terenie Unii Europejskiej. Heike bardzo podkreślała potrzebę wywierania wpływu na krajowych parlamentarzystów europejskich, aby poprzez ich działania osiągnąć postęp w tej sprawie.

32. zebranie delegatów EfCCNa zorganizowano z dużym zaangażowaniem Islandzkiego Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki. W tym samym terminie pielęgniarki islandzkie miały konferencję, na którą zaproszono Zarząd i delegatów EfCCNa. Był wspólny obiad, dyskusje, a David Waters z Wielkiej Brytanii przedstawił ciekawy wykład dotyczący zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych w obszarze anestezjologii i intensywnej opieki, omawiał ich przyczyny i sposoby eliminowania. Konferencja była też okazją do złożenia podziękowań i pożegnania Rosy Thoisteinsdottir, ustępującej Prezydent EfCCNa. Było wiele ciepłych słów, kwiatów i deklaracji dalszej, już mniej oficjalnej współpracy. Delegaci mieli okazję odwiedzić oddział intensywnej terapii, gdzie w pokoju socjalnym serwowano gofry z bitą śmietaną i zagęszczony sok pomarańczowy, w szpitalu udało mi się też spotkać innych Polaków i porozmawiać po polsku.

Na zakończenie zebrania miałam przyjemność zaprosić Zarząd i wszystkich delegatów EfCCNa na kolejne zebranie, które odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 września 2014 roku. Wszyscy przyjęli to zaproszenie entuzjastycznie, po raz pierwszy zebranie Zarządu i delegatów EfCCNa odbędzie się w Polsce.

Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Przedstawiciel PTPAiIO do EfCCNaSprawozdanie z zebrania delegatów do Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa) 22 maja 2013 r. Belgrad, Serbia

XXX wiosenne zebranie delegatów do EfCCNa odbyło się 22 maja 2013 r. w Belgradzie, Serbia, w dniu poprzedzającym otwarcie V Kongresu EfCCNa i UINARS (Serbskiego Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki, Anestezji i Resuscytacji). Zebraniu przewodniczyła Rósa Thorsteinsdóttir (Islandia) Prezydent EfCCNa. Po powitaniu uczestników zebrania i ustaleniu qorum, poszczególne zespołu przedstawiały relację z przebiegu i wyników prac.

 1. Zespół ds. praktyki klinicznej zakończył pracę nad wytycznymi dotyczącymi udziału pielęgniarki intensywnej opieki w odłączaniu pacjenta od respiratora, swoje wyniki przedstawił w publikacji Position Statements on Nurses’ Role on Weaning from Ventilation http://www.efccna.org/images/stories/publication/2012_ps_weaning.pdf
 2. Zespół ds. edukacji zakończył pracę nad projektem, którego celem było ustalenie ujednoliconego dla całej Europy wykazu kompetencji pielęgniarki intensywnej opieki – publikacja EfCCNa Competencies for European Critical Care Nurses http://www.efccna.org/images/stories/publication/competencies_cc.pdf
 3. Zespół ds. planowania kongresów EfCCNa podał propozycję aby całokształt prac związanych z organizacją przyszłych Kongresów przekazać firmie zewnętrznej o zasięgu ogólnoeuropejskim co mogłoby zwiększyć zyski, a przede wszystkim uniknąć strat i zagrożeń związanych z organizacją Kongresu przez towarzystwa narodowe. Pomysł ten poddano dyskusji, a następnie głosowaniu, nie uzyskał on jednakże większości głosów. Kwestia gdzie odbędzie się następny Kongres i kto będzie go organizował pozostaje więc otwarta.
 4. Zespół ds. wymiany międzynarodowej poinformował, że kilka pielęgniarek skorzystało z możliwości wyjazdu i odwiedzenia OIT w Wielkiej Brytanii, zainteresowanie programem nie było jednakże duże.

Sprawozdanie z zebrania delegatów do Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa) 26-27.X.2013 w Barcelonie, Hiszpania

 1. Kolejne zebranie Rady delegatów odbędzie się 10-12 maja 2014 r. w Reykjaviku, Islandia.
 2. Zebranie delegatów EfCCNa – Jesień 2014 r. odbędzie się w Warszawie w terminie 20-21 września 2014 r.
 3. W Reykjaviku odbędą się wybory do Zarządu Głównego EfCCNa.
 4. Powołano zespół ds. przygotowania projektu walidacji ujednoliconego dla całej Europy wykazu kompetencji pielęgniarki intensywnej opieki – EfCCNa Competencies for European Critical Care Nurses. W skład zespołu wchodzi m.in. dr n. med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka.
WspółpracaKonsultant krajowyZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiKonsultanci wojewódzcyPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyGrupa roboczaEfCCNa