Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki


STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki”, w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem.

 2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTPAiIO.

 3. Nazwa Towarzystwa w języku angielskim brzmi: Polish Association of Anaesthesia and Intensive Care Nurses.

 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.

§ 3

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 4

 1. Towarzystwo ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

 2. Towarzystwo używa pieczęci z napisem "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki".

 3. Towarzystwo posiada logo, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 5

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

 4. Ilekroć w statucie jest mowa o pielęgniarce, należy przez to rozumieć również pielęgniarza

§ 6

 1. Towarzystwo ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są Oddziały.

 2. Zasady tworzenia oraz rozwiązywania oddziału, strukturę organizacyjną oddziału oraz organy oddziału, w tym tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, określa Rozdział V Statutu.

na góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa